FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

Post date Document
यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 16:02 PDF icon [Download] यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ 03/16/2022 - 16:01 PDF icon [Download] पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ,२०७५ 03/16/2022 - 16:00 PDF icon [Download] न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ,२०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 15:59 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 15:59 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 15:58 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा ऐन, २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 15:57 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 15:55 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगर शिक्षा ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 15:54 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगर शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ 03/16/2022 - 15:54 PDF icon [Download] ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 15:53 PDF icon [Download] घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थआपन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 15:53 PDF icon [Download] एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थआपन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 15:52 PDF icon [Download] अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 03/16/2022 - 15:52 PDF icon [Download] नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
दक्षिणकाली नगर कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ 03/16/2022 - 15:51 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगर कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf

Pages