FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु नगरपालिका भित्रका सबै ) ।
05/02/2021 - 13:50 PDF icon [Download] स्वेच्छिक अवकाश.pdf
नगरपालिका भित्रका शिक्षण संस्थाहरु बन्द गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
04/21/2021 - 17:55 PDF icon [Download] शिक्षण संस्था बन्द सूचना.pdf
आधारभूत तह (कक्षा ८) को अन्तिम परीक्षा सञ्चालनको समय तालिका प्रकाशन सम्बन्धमा ।
04/03/2021 - 16:29 PDF icon कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन.pdf
स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ) ।
03/17/2021 - 15:33 PDF icon [Download] स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धमा.pdf
विद्यालयमा गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु ( नगर भित्रका सबै) ।
03/02/2021 - 13:35 PDF icon [Download]विद्यालय गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा.pdf
कक्षा ६ देखि १२ सम्मको छात्राहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ) ।
02/24/2021 - 16:22 PDF icon [Download] छात्रा विवरण ६ देखि १२ कक्षा.pdf
छात्रवृत्तिको लागि छात्रा छनौट सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ) ।
02/24/2021 - 16:19 PDF icon [Download] छात्रावृत्ति छात्रा छनौट सम्बन्धमा.pdf
कक्षा ८ को विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ) ।
02/24/2021 - 11:42 PDF icon [Download] विवरण कक्षा ८.pdf
आधारभूत तह टिपिडी तालिममा शिक्षक छनोट गरी पठाइदिने सम्वन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु नगरपालिका भित्रका सबै ) ।
02/14/2021 - 11:33 PDF icon [Download] टिपिडी तालिम सम्बन्धमा.pdf
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
01/25/2021 - 12:28 PDF icon [Download] राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रस्तावना सम्बन्धमा.pdf

Pages