FAQs Complain Problems

समाचार

निवेदनको ढाँचा

Post date Documents
सामाजिक सूरक्षा नविकरण निवेदन फारम । 01/24/2019 - 12:00 PDF icon नविकरण निवेदन फारम.pdf
योजना फर्छ्यौटको लागि निवेदन ढाँचा । आ.व. २०७५/७६ । 01/11/2019 - 13:01 PDF icon योजना फर्छ्यौट निवेदन आ.व. २०७५-७६.pdf
योजनाको लागि सूचना पाटीको ढाँचा । आ.व. २०७५/७६ । 01/11/2019 - 13:00 PDF icon योजना सूचना पाटी आ.व. २०७५-७६.pdf
योजनाको लागि निवेदन ढाँचा । आ.व. २०७५/७६ । 01/11/2019 - 12:58 PDF icon योजना निवेदन आ.व. २०७५-७६.pdf
योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानीको लागि प्राविधिकले भर्नुपर्ने फाराम 03/22/2018 - 16:35 PDF icon योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानीको लागि भर्नुपर्ने फारम.pdf
सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन फारम 02/27/2018 - 12:50 PDF icon सार्वजनिक परीक्षण.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तिको लागि वडा कार्यालयमा दिने निवेदन 07/21/2017 - 13:18 PDF icon निवेदन जेष्ठ, एकल, विधवा.pdf, PDF icon निवेदन पूर्ण, आंशिक अपाङ्ग.pdf, PDF icon निवेदन दलित बालबालिका.pdf, PDF icon नविकरण निवेदन.pdf
योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन फारम 07/04/2017 - 17:52 PDF icon वडा समिति स्तरीय अनुगमन प्रतिवेदन Format.pdf
सामाजिक सुरक्षा अद्यावधिक तथा नविकरण फारम 07/02/2017 - 11:56 PDF icon विधवा.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग.pdf, PDF icon दलित बालबालिका.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक दलित.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक अन्य.pdf, PDF icon एकल महिला.pdf, PDF icon आंशिक अपाङ्ग.pdf
नाता कायम निवेदन 02/05/2017 - 12:06 PDF icon nata kayam.pdf

Pages