FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
नगरपालिका प्रशासकीय कार्य स‌चालन ऐन, २०७५ 10/08/2018 - 12:15 PDF icon प्रशासकीय कार्य स‌चालन ऐन, २०७५.pdf
नगरपालिका पदाधिकारीहरुको लागि आचार संहिता, २०७५ 10/08/2018 - 12:14 PDF icon पदाधिकारीहरुको लागि आचार स‌हिता, २०७५.pdf
नगर सभा संचालन कार्य विधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:13 PDF icon नगर सभा संचालन कार्य विधि, २०७५.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 10/08/2018 - 12:12 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
नगर प्रहरी कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:10 PDF icon नगर प्रहरी कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:10 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:09 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
आर्थिक एेन २०७५ 08/21/2018 - 13:10 PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf
नगर कार्यापालिकाको कार्य विभाजन नियमावली 03/20/2018 - 13:48 PDF icon नगर कार्यापालिकाको कार्य विभाजन नियमावली.pdf
नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली 03/20/2018 - 13:47 PDF icon नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली.pdf

Pages