भूकम्प पीडितहरुको दोश्रो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा ।