FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

Post date Document
लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति (GESI) २०७९ 11/08/2022 - 15:13 PDF icon [Download] लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति(GESI) २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ 08/05/2022 - 10:45 PDF icon [Download] आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:25 PDF icon [Download] व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:24 PDF icon [Download] विपद् व्यवस्थापन कोष(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८-७९ 03/16/2022 - 16:23 PDF icon [Download] विनियोजन ऐन २०७८-७९.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:22 PDF icon [Download] लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:21 PDF icon [Download] मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुो समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ 03/16/2022 - 16:20 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुो समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था ऐन, २०७८.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:18 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समिति कार्यविधि, २०७८.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:17 PDF icon [Download] टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
घर बहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:16 PDF icon [Download] घर बहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ 03/16/2022 - 16:16 PDF icon [Download] आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:12 PDF icon [Download] आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:12 PDF icon [Download] अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७७ 03/16/2022 - 16:11 PDF icon [Download] स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७७.pdf

Pages