FAQs Complain Problems

Tax and Fees

Post date Document
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर नगर सभाको एघारौं अधिवेशन बाट पारित आ.व. २०८०/०८१ को लागि 07/26/2023 - 13:32 PDF icon [Download]आर्थिक ऐन २०८०.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर नगर सभाको नवौं अधिवेशन बाट पारित आ.व. २०७९/०८० को लागि 07/17/2022 - 16:20 PDF icon [Download]आर्थिक ऐन २०७९.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर सातौं नगर सभाबाट पारित आ.व. २०७८/०७९ को लागि 08/06/2021 - 13:48 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर पाँचौ नगर सभाबाट पारित मिति २०७७ श्रावण १ गते देखि लागु आ.व. २०७७/०७८ को लागि​ 08/25/2020 - 14:55 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर चौथो नगर सभाबाट पारित मिति २०७६ श्रावण १ गते देखि लागु आ.व. २०७६/०७७ को लागि​ 07/18/2019 - 15:39 PDF icon आर्थिक ऐन - २०७६.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर तेश्रो नगर सभाबाट पारित मिति २०७५ माघ ६ गते देखि लागु आ.व. २०७५/०७६ लागि​ 02/12/2019 - 15:39 PDF icon प्रमाणित संसोधित आर्थिक ऐन २०७५ माघ ६ देखि लागु.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर मिति २०७५ श्रावण १ गते दखि लागु आ.व. २०७५/०७६ लागि​ 07/17/2018 - 11:53 PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf
Tax, Service Charges For Fiscal year 2074/075 02/09/2018 - 10:40 PDF icon tax paper 2074.075.pdf
Tax, Service Charges For Fiscal year 2072/073 07/15/2017 - 18:33 PDF icon कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर.pdf
Tax, Service Charges For Fiscal year 2073/074 07/15/2017 - 18:30 PDF icon सेवा शुल्क तथा दस्तुर.pdf