FAQs Complain Problems

समाचार

निवेदनको ढाँचा

Post date Documents
करार कर्मचारी दरखास्त फारम । 05/06/2019 - 12:38 PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
माग फारम 04/25/2019 - 11:16 PDF icon माग फारम new.pdf
विदा माग फारम 02/18/2019 - 13:10 PDF icon विदा-माग-फारम.pdf
व्यवसाय दर्ता निवेदन फारम 02/06/2019 - 11:45 PDF icon व्यवसाय दर्ता निवेदन फारम.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत-पत्रको लागि निवेदन 01/31/2019 - 11:47 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्रको लागि निवेदन.pdf
सामाजिक सूरक्षा नविकरण निवेदन फारम । 01/24/2019 - 12:00 PDF icon नविकरण निवेदन फारम.pdf
योजना फर्छ्यौटको लागि निवेदन ढाँचा । आ.व. २०७५/७६ । 01/11/2019 - 13:01 PDF icon योजना फर्छ्यौट निवेदन आ.व. २०७५-७६.pdf
योजनाको लागि सूचना पाटीको ढाँचा । आ.व. २०७५/७६ । 01/11/2019 - 13:00 PDF icon योजना सूचना पाटी आ.व. २०७५-७६.pdf
योजनाको लागि निवेदन ढाँचा । आ.व. २०७५/७६ । 01/11/2019 - 12:58 PDF icon योजना निवेदन आ.व. २०७५-७६.pdf
योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानीको लागि प्राविधिकले भर्नुपर्ने फाराम 03/22/2018 - 16:35 PDF icon योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानीको लागि भर्नुपर्ने फारम.pdf

Pages