FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 10/08/2018 - 12:12 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
नगर प्रहरी कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:10 PDF icon नगर प्रहरी कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:10 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:09 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
आर्थिक एेन २०७५ 08/21/2018 - 13:10 PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf
नगर कार्यापालिकाको कार्य विभाजन नियमावली 03/20/2018 - 13:48 PDF icon नगर कार्यापालिकाको कार्य विभाजन नियमावली.pdf
नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली 03/20/2018 - 13:47 PDF icon नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली.pdf
स्थानीय तहको लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन 03/20/2018 - 13:44 PDF icon स्थानीय तहको लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन.pdf
नगरसभा व्यवस्थापन कार्यविधि ऐन 03/20/2018 - 13:43 PDF icon नगसभाको व्यवथापन कार्यविधि ऐन.pdf
नगर सभा(कार्य सञ्चालन) कार्यविधि ऐन 03/20/2018 - 13:42 PDF icon नगर सभा(कार्य सञ्चालन)कार्यविधि ऐन.pdf

Pages