संस्था दर्ता तथा नविकरणको लागि अावश्यक संलग्न कागजातहरु ।