व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी परिपत्र वडा कार्यालय सबै ।