बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक सम्बन्धमा ।