खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्‍धमा ।