स्थानीय तह पुर्नस‌ंरचना अनुसार नयाँ वडा विभाजन र वडा सचिवहरु तोकिएको सम्बन्धमा ।